Журналісти Газети “Самооборона” відряджаються у Краків, висвітлювати підготовку до святкування Різдва Христового.

Bo?e Narodzenie to jedno z najdawniejszych i najwa?niejszych ?wi?t w Ko?ciele Katolickim, zwykle obchodzone w gronie najbli?szych. Po – przedza je okres oczekiwania na narodziny Zbawiciela, zwany Ad – wentem. ?wi?ta Bo?ego Narodzenia zaczynaj? si? w dzie? poprze – dzaj?cy rocznic? narodzin Jezusa – 24 grudnia. Tego dnia spo?ywana jest uroczysta kolacja, czyli Wigilia, do kt?rej tradycja nakazuje za – siada? po pojawieniu si? na niebie pierwszej gwiazdki, na pami?tk? gwiazdy prowadz?cej Trzech Kr?li do stajenki. O p??nocy w ko?cio – ?ach rzymskokatolickich rozpoczyna si? uroczysta msza zwana Pasterk?. Nast?pny dzie? (25 XII) jest nazywany Bo?ym Narodzeniem. Wtedy to w ko?cio?ach mo?na ogl?da? przepi?kne szopki maj?ce przy – pomina? narodziny Jezusa. 26 grudnia – drugi dzie? ?wi?t – obchodzony jest na pami?tk? ?w. Szczepana, pierwszego m?czennika za wiar? chrze?cija?sk?.
2

Z Bo?ym Narodzeniem wi??e si? wiele pi?knych zwyczaj?w i tradycji kultywo – wanych od pokole?, jak dekorowanie drzewka zwanego choink?. Przybrane choinki ustawiane s? w domach, na placach oraz ulicach i przykuwaj? uwag? czarodziejskim ?wiat?em zapraszaj?c wszystkich do wsp?lnego ?wi?towa – nia. Choinka – symbol drzewa ?ycia, dotar?a do Polski na prze?omie XIX i XX w. i wypar?a tradycyjnie wieszane w wielu wsiach Ma?opolski ku czci Nowonarodzonego pod?a?niczki. By?y to bogato dekorowane wierzcho? – ki jode?ek lub ?wierk?w wieszane pod sufitem czubkiem ku do?owi. Pierwsze dekoracje na choinkach podobne by?y do tych wieszanych na pod?a?niczkach – ozdoby symbolizuj?ce urodzaj – jab?ka, orzechy, pierniki, ?a?cuchy z lnu, s?omy i papieru. Na ga??zkach wieszano te? ?wiaty z op?atka przynosz?ce domownikom szcz??cie, mi?o?? i harmoni? oraz s?o – miane wisiorki, kt?re mia?y zapewni? obfito??, zw?aszcza w nadchodz?cym nowym roku.